Άρθρα

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα
Taxheaven


Ι. Με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 5042/2023 ρυθμίζεται η δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών και των εντολέων - πελατών τους λόγω ασθένειας, τοκετού ή θανάτου του λογιστή.

Η σχετική διάταξη ορίζει αναλυτικά τα εξής:

«Άρθρο 67. Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού

1. Σε περίπτωση που λογιστής φοροτεχνικός νοσηλεύεται για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του, οι οποίες λήγουν εντός του διαστήματος από την πρώτη (1η) μέχρι και την τριακοστή (30ή), κατ’ ανώτατο όριο, ημέρα νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του εξιτηρίου, εφόσον η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου συμπληρώθηκε νοσηλεία τριάντα (30) ημερών, για μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία.

2. Η παρ. 1 ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα ήταν εξουσιοδοτημένος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ήδη κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης.

3. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού, οι προθεσμίες της παρ. 1 παρατείνονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν του θανάτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».


ΙΙ. Στην απόφαση Α.1063/2023 σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2022 αναφέρονται εκτός των άλλων τα εξής:

«5.5 Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων των οποίων λογιστής -φοροτεχνικός νοσηλεύεται για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔOY, προσκομίζοντας τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία (σχετικά έγγραφα νοσοκομείου νοσηλείας - εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) και εφόσον υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 5042/2023 δεν επιβάλλονται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 και τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή - φοροτεχνικού και καταλαμβάνουν δηλώσεις η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 5042/2023 (Α' 88) και μετά, ήτοι από τις 10.4.2023 και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου αυτού.

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η προθεσμία υποβολής των οποίων έληξε πριν την πιο πάνω ημερομηνία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020 και συνεπώς οι σχετικές προθεσμίες παρατείνονται μόνο στην περίπτωση νόσησης του λογιστή - φοροτεχνικού με κορωνοϊό COVID-19. Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και κατόπιν αίτησης στην αρμόδια ΔOY, προσκομίζοντας τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία (βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου- εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE) και εφόσον υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4764/2020 δεν επιβάλλονται ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 και τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ΚΦΔ. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή - φοροτεχνικού.

Η εξουσιοδότηση προς το λογιστή φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ν, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται διαδικτυακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων του λογαριασμού του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE»


ΙΙΙ. Πέραν των ανωτέρω δεν έχει δοθεί καμία περαιτέρω διευκρίνιση, ούτε έχουν καθοριστεί οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης όπως ορίζει σχετικά η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 5042/2023, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα στον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ν. 5042/2023 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στις 10.4.2023 και μολονότι έχουν περάσει πέντε μήνες δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η εν λόγω Κ.Υ.Α.

 

Άρθρο και φωτογραφία από taxheaven.gr