ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 •  Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 αρχικών και τροποποιητικών
 •  Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας
 •  Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 •  Υποβολή αίτησης επιδόματος θέρμανσης
 •  Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 •  Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 •  Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 •  Υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες
 •  Έκδοση ΑΦΜ
 •  Ρυθμίσεις χρεών
 •  Θέματα κατοικών εξωτερικού
 •  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ
 •  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο Άρτα
Λογιστικό Φοροτεχνικό γραφείο Άρτα

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 •  Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές
 •  Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων απλογραφικά και διπλογραφικά
 •  Πλήρης παρακολούθηση μισθοδοσίας
 •  Παρακρατούμενοι Φόροι
 •  Δηλώσεις ΦΠΑ
 •  Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ
 •  Φορολογία Εισοδήματος
 •  Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
 •  Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
 •  Διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων προσωπικού ΟΑΕΔ